Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák a Péter Katalin E.V. (székhely:1025 Budapest, Vöröstorony u. 20., adószám:8384814546), mint jogtulajdonos, vagy szolgáltató (továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett kooplab.hu weboldal használatára vonatkozó szolgáltatási és szerződési feltételeket. Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF vonatkozik a weboldalon a Szolgáltató által tett ajánlatokra, az általa teljesített szolgáltatásokra. A SMART Start tanfolyamokra és táborra vonatkozó általános szerződési feltételeket a SMART Start ÁSZF tartalmazza.  

A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy Látogató a Szolgáltató bármely szolgáltatására feliratkozik, jelentkezik, vagy megrendeli azt. Ezen szerződés attól a pillanattól kezdve érvényes a felekre, hogy a Látogató a weboldalon adatait kitölti és elküldi jelentkezését/feliratkozását, – ezzel a látogató Megrendelővé válik (továbbiakban „Jelentkező”, „Megrendelő”, vagy „Ügyfél”) – amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A megrendelő a jelentkezés elküldésével tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

Alaposan olvassa el a feltételeket! Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben ezen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató weboldalának megnevezése: kooplab.hu

A szolgáltató neve: Péter Katalin E.V.

A szolgáltató székhelye: 1025 Budapest, Vöröstorony u. 20. 

Adószám: 55919661-1-41

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: peter.kata@kooplab.com

A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Ezen Általános Szerződési Feltételek hatálya 2020. szeptember 15-től visszavonásig, vagy újabb módosításig érvényes.

1.3. A weboldal tartalmát és az azon keresztül megvásárolható szolgáltatásokat, termékeket és a szolgáltatás során megvásárolható vagy írásos és szóban elhangzó információkat és anyagokat szerzői jogok védik. Kijelentjük, hogy Péter Katalin E.V. birtokolja a fent említett információkat és anyagokat. A kooplab.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos a Szolgáltatótól származó információk, cikkek, megjelenések, bármely anyagok árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése.

1.4. Rendelkezésre állás: Az oldalainkon megvásárolt szolgáltatások, hozzájuk kapcsolódó termékek és információk a vételár megfizetése ellenében a Megrendelő rendelkezésére állnak, amelyeket a Megrendelő illetve általa kijelölt Résztvevő kizárólag saját céljára használhat fel. Azok bármilyen formában történő rögzítése, sokszorosítása és terjesztése a Szolgáltató előzetes írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos.

Az adatvédelmi tájékoztatónk elérhető és letölthető a weboldalon.

TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK, AZOK IGÉNYBEVÉTELE, MEGRENDELÉSEK, ÁRAK, DÍJFIZETÉS

Termékek/szolgáltatások köre, kiválasztása, megrendelése

2.1 A weboldalon elérhető termékek és szolgáltatások köre tanulási tevékenységhez javasolt online termékeket és szolgáltatásokat, valamint élő és online tréningekre szóló részvételi lehetőséget tartalmaz. Szolgáltatásaink között online konzultációk, online egyéni és csoportos tréningek, a tanulás témakörhöz kapcsolható (ingyenesen vagy fizetős módon) letölthető kiegészítő tananyagok, valamint személyes, tantermi tréningek találhatók. További termékek lehetnek videós tartalmak, hanganyagok, e-könyvek, füzetek és fizikai ajándéktárgyak.

A szolgáltatások és termékek körének bővítésére fenntartjuk a jogot. Minden szolgáltatásra és termékre csak azok aloldalának megnyitásánál feltüntetett részletek és információk vonatkoznak, ezen információk – a jelen ÁSZF-ben szabályozott pontok kivételével – termékenként és szolgáltatásonként eltérhetnek egymástól.

2.2 A megrendelhető szolgáltatások és termékek tekintetében, a weboldalon az adott termék vagy szolgáltatás nevére kattintva előhívhatók azok részletei és a jelentkezés felülete. Itt a Látogató megtalálja a termék/szolgáltatás ismertetőjét, az árakat, aktualitásokat, valamint a jelentkezés lehetőségét.

2.3. A megrendelés menete: A jelentkezési űrlap kitöltésével és a „Jelentkezem!” gombra való kattintással a Jelentkező szándéknyilatkozatot tesz a termék vagy szolgáltatás megrendelésére. A Jelentkezési lap kitöltése nem minősül megrendelésnek. A Szolgáltatóval való személyes (telefonos v. elektronikus levélben) időpont(ok) egyeztetést követően történik az online tréningek elektronikus megrendelése egy, a Látogató számára elektronikusan hozzáférhető felületen. A megrendelőben rögzítésre kerülnek a közösen megállapított időpontok. A megrendelés elküldésével a Jelentkező elfogadja jelen ÁSZF-et – amit egy adatmező bejelölésével kötelezően megerősít – és egy visszaigazoló e-mail üzenetet kap az általa megadott e-mail címre a megrendelésről. A visszaigazoló email tartalmaz egy díjbekérőt, amelynek alapján Megrendelő teljesíti fizetési kötelezettségét.

A termékek/szolgáltatások díjai, fizetési módok

2.3 A szolgáltatás feltétele a jelentkezési/megrendelési lap, vagy űrlap kitöltése (valós adatok megadásával!), valamint a szolgáltatás árának kifizetése a meghatározott fizetési határidőn belül, de legkésőbb a szolgáltatás időpontját megelőzően.

A termékek és szolgáltatások díjait átutalással lehet kiegyenlíteni. A fizetési módok megváltoztatására fenntartjuk a jogot! Az szolgáltatások/termékek aktuális díjairól az adott termék/szolgáltatás saját aloldalán tájékozódhat. A fizetéssel kapcsolatos tudnivalókról (számlaszám, fizetési határidő) a Megrendelő a megrendelés visszaigazolásáról szóló elektronikus levélben kap tájékoztatást. A termékek/szolgáltatások igénybevételének feltétele azok díjának határidőre való rendezése.

2.4. A Szolgáltató termékeivel/szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése után a megadott e-mail címre elküldi! A számla elektronikus aláírással és időbélyeggel van ellátva, így megfelel az áfa törtvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak.

Az elektronikus számlát befogadó természetes- vagy jogi személynek nincs szüksége semmiféle beruházásra a számla elfogadásához és hitelességének ellenőrzéséhez. Az elektronikus számlákat PDF formátumban bocsájtjuk ki, így azok egyszerűen megjeleníthetők egy erre alkalmas programmal pl. a népszerű és ingyenesen elérhető Adobe Reader szoftver használatával. Az imént említett program a számla hitelességének ellenőrzésére is alkalmas. Ha az Ügyfél jelzi a Szolgáltató felé ezen igényét, úgy a Szolgáltató a hitelesség ellenőrzésének menetéről írásos segédletet küld meg az Ügyfél részére. Az elektronikus számla használata napjainkban egy elfogadott és biztonságos számlázási mód, megfelelő megőrzéséről és tárolásáról a Szolgáltató köteles gondoskodni a kibocsátástól számított 8 évig.

Az Ügyfél nem kötelezhető az elektromos számla elfogadására. Azonban papír alapú számla igényét Ügyfeleinek a Szolgáltató csak akkor köteles teljesíteni, ha azt az Ügyfél, írásos formában előre jelzi ezt felé.

Szolgáltatási jogviszony

3.1 A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelés a Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre (e-mail üzenet), amely tartalmazza a megrendeléssel kapcsolatos információkat és fizetési adatokat.

3.2 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

– bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Megrendelő vagy Szolgáltató esetében annak halálával;

– automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)

– felek közös megegyezésével;

– felmondással;

Szolgáltatás felmondása

3.3.  A szolgáltatás felmondása bármely fél által írásban, elektronikus levél formájában történhet.

3.4. Szolgáltató Megrendelő által felmondottnak tekinti a szolgáltatást, amennyiben Megrendelő vagy az általa kijelölt Résztvevő, a megrendelőben közös megegyezéssel kijelölt időpontok valamelyikén nem jelenik meg, és távolmaradásáról nem értesíti írásban, az időpontot megelőző 24 órában a Szolgáltatót. Ez esetben Megrendelő nem támaszthat igényt a befizetett összeg visszatérítésére vagy más időpont kijelölésére.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

3.5 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett terméket, vagy szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon/minőségben biztosítja a Megrendelőknek.

3.6. A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.

Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

3.7. A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és az akció időtartalmáról köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

3.8. A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg, kérjük az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapokon. Minden szolgáltatásra a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó.

3.9. A szolgáltatások (egyéni és csoportos online tanulás tréning, iskolai tréningek) díja Áfa mentes.

Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

4.1. A Megrendelő (vagy az általa meghatározott résztvevő, vagy felhasználó) a befizetett szolgáltatáson/tréningen jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére. A Résztvevő jogosult a szolgáltatás által megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására. Fizikai termék megrendelés esetén a Megrendelő jogosult a kifizetett termék valamilyen formában történő átvételére és annak saját célú használatára, valamint a termék által megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására.

4.2. Megrendelő/Résztvevő vállalja, hogy a megállapodott időpontokban a tréningeken pontosan jelenik meg. Megrendelő vállalja, hogy amennyiben ez rajta kívül álló okok miatt nem lehetséges, írásban jelzi távolmaradását, legkésőbb a tréning időpontját megelőző 24 órában. Megrendelő – amennyiben jelezte indokolt távolmaradását – egy alkalommal kérheti, hogy Szolgáltató külön foglalkozás keretében (max. 15 percben) foglalja össze számára a tananyagot.

4.3. A Megrendelő/Résztvevő köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a tréning megkezdéséig jelezni a Szolgáltató felé, mert a hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni.

4.4.  A Résztvevő a tréningen köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel az esemény megtartását, valamint a többi résztvevőt nem zavarja! Ennek megsértése esetén a Szolgáltató köteles a Résztvevőt figyelmeztetni, és a figyelmeztetésről az őt képviselő Megrendelőt írásban tájékoztatni. Amennyiben Résztvevő fenntartja zavaró magatartását, Szolgáltató jogosult a szerződés rendkívüli felmondására. Ilyen esetben a részvételi díj bármely formában történő visszatérítése nem lehetséges.

JOGLEMONDÁS

5.1. A Résztvevő vagy Megrendelő lemond azon jogáról, hogy a termékek vagy a szolgáltatás használatából eredő vélt vagy valós kárért beperelheti a Szolgáltatót, vagy bármilyen más módon kártérítést kérne.

A megrendelt szolgáltatás lemondása

Tréningek lemondása

6.1 A megrendelt tréning a Résztvevő felmérési időpontjáig mondható le díjmentesen. Ekkor a Megrendelő a befizetett díj 100%-ának visszatérítésére jogosult.  Amennyiben Megrendelő a tréninget a Résztvevő diák felmérését követően mondja le, akkor nincs mód a tréning díjának visszatérítésére. A tréning áttehető másik időpontra, beszámítható másik tréning részvételi díjába, írásos megegyezés alapján.

6.2 Tréninget lemondani kizárólag írásban a peter.kata@kooplab.com címre küldött levélben lehetséges. Ezt a lemondó levelet 24 órán belül a Szolgáltató köteles visszaigazolni, szintén írásban. A két levél együttesen igazolja, hogy a tréning lemondásra került. Amennyiben a lemondó levélére 24 órán belül Megrendelő nem kap választ, úgy azt haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató felé a +3620980709 telefonszámon.

Tréning alkalom/időpont módosítás

6.3. Több alkalmas tréning esetén Felek előre megállapodnak a tréning alkalmak konkrét időpontjaiban (hónap, nap, óra), amelyek a megrendelőben rögzítésre kerülnek. Egyéni tréning esetén a rögzített alkalmak időpontja egy alkalommal díjmentesen módosítható, a felek közös megegyezésével, írásban.

6.4. Csoportos, több alkalmas tréning esetén Felek (Szolgáltató és Megrendelők) előre megállapodnak a tréning konkrét időpontjaiban (hónap, nap, óra), melyek a megrendelőben rögzítésre kerülnek. Az időpontok a csoport minden tagjának írásos beleegyezésével egy alkalommal módosíthatók díjmentesen.

6.5. A tréning alkalmak/időpontok módosításának díja: 1000Ft/fő minden online (egyéni v. kis csoportos) tréning esetén.

6.6. Csoportos, több alkalmas tréning esetén, amennyiben a csoportból egy Résztvevő/Megrendelő egy alkalmon nem tud részt venni, és ezt írásban időben jelezte a Szolgáltató felé, Szolgáltató felajánlhatja, hogy felzárkózó megbeszélést tart számára egy, a következő alkalom kezdeti időpontját megelőző 15 percben. Ha több alkalmas a hiányzás, pótlásra csak külön megállapodás szerint van lehetőség, amelynek Szolgáltatói díjazása 10.000 Ft/óra. Több alkalmas hiányzás miatt nem kérhető a tanfolyami díj visszatérítése.

Szerzői jogok

7.1 A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a konzultációkon/felméréseken és tréningeken kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az információk Péter Katalin és Péter Katalin E.V. tulajdonjogát képzik és szerzői jogok védik, ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerző kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett.

7.2 Az események/tréningek és a hozzájuk tartozó weboldal és Facebook oldal teljes tartama szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való után-közlése csak Péter Katalin E.V. engedélyével lehetséges.

7.3 A Résztvevő/Megrendelő beleegyezik, hogy a tréningen elkészült munkáit (pl. rajzok, vázlatok stb.) a Szolgáltató nyilvánosan bemutassa, azokat marketing tevékenysége során pl. Facebookon példaként felhasználja, és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

7.4 A Résztvevő/Megrendelő továbbá tudomásul veszi jelen szerződés elfogadásával, hogy a tréningeken a Szolgáltató megbízásából készített hangfelvételeken, videó-anyagokon és képeken szerepelhet. Esetleges szereplését tartalmazó képeket, videó-felvételeket és hanganyagokat Szolgáltató szabadon felhasználhatja, megjelenítheti a honlapján és egyéb hirdetési anyagain. Ezzel kapcsolatban a Résztvevő/Megrendelő semmilyen anyagi követelést nem támaszthat.

Záró rendelkezések

8.1 Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, járvány, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Résztvevő/Megrendelő, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

8.2 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-től a Résztvevő/Megrendelő javára eltérjen.

Budapest, 2020. szeptember.