SMART Start tanfolyamon és Táborban való részvétel Általános Szerződési Feltételek (SMART Start ÁSZF)

Jelen ÁSZF alkalmazásában az alábbi szavak és kifejezések az alábbi értelemmel bírnak:

Szervező: Péter Katalin E.V. (adószám: 5591966-1-41, székhely: 1025 Budapest Vöröstorony u. 20., telefon: +36 20 9807 709, email: peter.kata@kooplab.com), aki a SMART Start knowhow kizárólagos jogosultja.

SMART Start esemény: a SMART Start tanfolyam és a SMART Start tábor közös elnevezése

 • SMART Start tanfolyam: az a SMART Start knowhow szerint megszervezett és lebonyolított iskolai rendszeren kívüli oktatás, amelynek szervezésére és lebonyolítására a Szervező vállalkozik.
 • SMART Start tábor: az a SMART Start Tábor, amelynek megszervezésére és lebonyolítására a Szervező vállalkozik. Tábor nyári és iskolai szüneti időben egyaránt szervezhető.

Diák: az a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 2:10.§-a szerint kiskorúnak tekintendő 7-16 éves kor közötti gyermek, aki a Táborban résztvevőként részt vesz.

Törvényes Képviselő: a Diák felett szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy ennek hiányában a Diák gyámja.

Szerződés: a Törvényes Képviselő és Szervező között jelen ÁSZF rendelkezései szerinti létrejött szerződés, melynek alapján a Szervező a Diák részére az Eseményt megszervezi és lebonyolítja, míg a Törvényes Képviselő az Esemény megszervezéséért, lebonyolításáért és a Diák Eseményen való részvételi lehetőségének biztosításáért díjat fizet a Szervező javára.

Részvételi díj: a Szerződés alapján a Szervezőnek fizetendő ellenszolgáltatás a Szerződés szerint nyújtott szolgáltatásokért, melynek elnevezése tanfolyam esetén „a Tanfolyam díj”, Tábor esetén „a Részvételi díj”.

 1. A Tanfolyamok és Tábor (SMART Start esemény) meghirdetése

A Tanfolyamok előre látható időpontja (kezdő és befejező napja), időtartama és programja és a Tanfolyami Díj a kooplab.hu honlapon kerül meghirdetésre. A Tábor pontos időpontja (kezdő és befejező napja), időtartama, programja és szolgáltatásai valamint a Részvételi díj a www.kooplab.hu honlapon kerül meghirdetésre.

 1. A Szerződés létrejötte

2.1. A Tanfolyamon vagy Táborban való részvételre a Szerződés a Szervező és a Törvényes Képviselő között elektronikus úton jön létre.

2.2. A Tanfolyamon vagy Táborban való részvételre jelentkezni kizárólag a www.kooplab.hu honlapon a Jelentkezési lap elektronikus kitöltésével lehet.

2.3. A Jelentkezési lapot a 14. életévét még be nem töltött kiskorú Diák helyett a Törvényes Képviselője köteles kitölteni, míg az a Diák, aki a Jelentkezési Lap kitöltésekor a 14. életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen a Jelentkezési Adatlapot Törvényes Képviselőjével együttesen köteles kitölteni. A Jelentkezési Adatlapon megadott adatok helyességéért és valódiságáért a Törvényes Képviselő feltétlen felelősséget vállal.

2.4. A Szerződés létrejötte érdekében a kitöltött Jelentkezési lapot a Törvényes Képviselő, mint saját nyilatkozatát elektronikusan megküldi a Szervezőnek a jelentkezési lap „Küldés” gombjára kattintással. A „Küldés” gombra kattintással a Törvényes Képviselő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Jelentkezési lap megküldése részére fizetési kötelezettséget keletkeztet, ha a jelentkezést a Szervező a jelen ÁSZF szerint visszaigazolja. A megküldés előtt a Jelentkezési lapon a Törvényes Képviselő köteles a jelen ÁSZF rendelkezéseit és a Szervező Adatvédelmi Tájékoztatóját elolvasni és ezek elfogadásáról a megfelelő helyekre kattintva külön-külön nyilatkozni. A Jelentkezési lap megküldését megelőzően a Jelentkezési lap tartalma ellenőrizhető és javítható.

2.5. A Jelentkezési lap megküldését követően a Szervező a Jelentkezési lapon a Diák Törvényes Képviselője e-mail címeként megadott e-mail címre elektronikus üzenetet küld, melyben visszaigazolja a Jelentkezési lap tartalmát, továbbá megadja a Tanfolyami díj vagy Részvételi díj megfizetésére vonatkozó összeget és a fizetéshez szükséges banki adatokat.

2.6. A Szerződés a Szervező és a Törvényes Képviselő között a 2.5. pont szerinti visszaigazoló e-mail elektronikus megküldésével jön létre a visszaigazolásban részletezett Jelentkezési lap és a jelen ÁSZF szerint.

2.7. A Szerződés írásba foglalt szerződésnek tekintendő, a szerződéskötés nyelve: magyar.

 1. Személyes adatok kezelése, képmás felhasználása

3.1. A Jelentkezési Adatlap kitöltésekor és Szervező részére történő elektronikus út igénybevételével való megküldésekor (lásd.: 4. pont) a Törvényes Képviselő tudomásul veszi és önkéntesen, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Diák és a Törvényes Képviselője Jelentkezési Adatlapon megadott valamennyi személyes adata a Szervező részére hozzáférhetővé válik, aki azokat marketing célból összegyűjtheti, feldolgozhatja és ugyancsak marketing célokból felhasználhatja, de harmadik félnek nem adhatja át.

3.2. A Szervező tájékoztatja a Diákot és Törvényes Képviselőjét, hogy az Eseményen, annak során, idején – akár az egyes Diákok azonosítására is alkalmas módon – video-, képek hangfelvételek (továbbiakban: Felvétel(ek)) készülhetnek. A Felvételek nem sértik a Diák személyiségi jogait, méltóságát. A Felvételek kizárólagos jogosultja a Szervező. A Felvételek célja, hogy azok bemutassák az Esemény hangulatát, az ott folyó oktatást, az Esemény eredményeit. A Felvételek elsődlegesen marketing célokból az alábbi körben kerülhetnek felhasználásra: közzétéve a www.kooplab.hu honlapon, a kooplab hivatalos Youtube felületén és a kooplab közösségi média felületein (pl. Facebook) prezentációban és bemutatókon. A Felvételek kezelésének jogalapja a Szervező, mint adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a Felvételeket a saját marketing céljainak megfelelően kezelhesse (közzététel saját honlapján, közösségi média felületein stb.). További információkért kérjük, tekintse meg az Adatkezelési Tájékoztatót. A Törvényes Képviselő a szervezes@kooplab.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenet útján kérheti azt, hogy a Diákról készült Felvételek ne – vagy korlátozottan kerüljenek felhasználásra, illetve kerüljenek törlésre.

 1. A díj

4.1. A Díj a a www.kooplab.hu honlapon kerül meghirdetésre, a konkrét eseményre vonatkozó aloldalon.

4.2. A díjból a Szervező kedvezményt biztosíthat.

4.3. A Tanfolyami díj megfizetésének speciális feltételei

4.3.1. A Tanfolyam 4 Modulból áll, amelyek egymást követő időpontokban, havi rendszerességgel kerülnek megszervezésre. A Törvényes képviselőnek lehetősége van egy-egy Modulra külön is jelentkezni.

4.3.2. A Tanfolyam díja megfizetésének határideje:

– Teljes tanfolyamra (4 modulra) való jelentkezés esetén az első Modul kezdő időpontját megelőző 10. nap,

– Egy, kettő vagy három modulra történő jelentkezés esetén az időben legkorábban kezdődő modul kezdő időpontját megelőző 10. nap.

4.3.3. A Tanfolyamra való jelentkezés visszaigazolásában a Szervező indokolt esetben (pl. a Tanfolyam kezdő időpontjához közeli jelentkezés) a jelen ÁSZF-ben szabályozott fizetési határidőtől eltérő fizetési határidőt adhat meg. Ebben az esetben Törvényes Képviselő tudomásul veszi, hogy az elektronikus üzenetben feltüntetett fizetési határidő a Tanfolyami díj kiegyenlítésének határideje.

4.4. A Részvételi díj megfizetésének speciális feltételei (Tábor)

4.4.1. A Törvényes Képviselő a Részvételi díjat két részletben fizeti meg.

4.4.2. Részvételi díjelőleg: a Szervező a Törvényes Képviselő részére küldött visszaigazolásban (lásd.: 2.6. pont) meghatározott összeg, mely nem lehet több, mint a Részvételi díj 30%-a. Az előleg a visszaigazolás megküldésének időpontját követő 3 napon belül esedékes. A megfizetett előlegről a Szervező elektronikus előlegszámlát állít ki utólag, az előleg Szervező bankszámláján történő jóváírását követően.

4.4.3. A Részvételi díj előleggel nem fedezett részét a Tábor kezdő időpontját megelőző tizenötödik napig kell legkésőbb megfizetni Szervező által kiállított számla alapján.

4.4.4. Valamennyi Díjfizetést átutalással kell teljesíteni a Díjról vagy annak egy részéről kiállított díjbekérőn, illetve a számlán megjelölt bankszámlára utalással. Az utalások közlemény rovatába fel kell tűntetni a Diák pontos nevét és születési időpontját, a díjbekérő, illetve a számla sorszámát. Amennyiben ezen közlemények nem kerülnek megfelelően megjelölésre, úgy a díjfizetést a Szervező nem tudja beazonosítani és nemteljesítettnek tekintheti.

4.4.5. A Díjjal kapcsolatos valamennyi számviteli bizonylat elektronikus megjelenési formában kerül kiállításra. Az elektronikus megjelenési formában kiállított díjbekérő, számla és egyéb bizonylat a Jelentkezési lapon a Törvényes Képviselő e-mail címeként megadott e-mail címre küldött üzenet csatolmányaként elektronikusan kerülnek megküldésre a Törvényes Képviselő részére.

 1. Tájékoztatás a Tanfolyamról és a Táborról

5.1. A Tanfolyammal kapcsolatos egyes információról, továbbá a Szerződés egyes visszaigazolt feltételeinek esetleges módosulásáról a Szervező a Törvényes képviselő email címére küldött elektronikus üzenet útján tájékoztatja a Diákot és a Törvényes Képviselőt a Tanfolyam kezdő napját megelőzően.

5.2. A Táborral kapcsolatos egyes információkról a Szervező a Törvényes Képviselő email címre küldött elektronikus üzenet útján tájékoztatja a Diákot a Tábor kezdő napját megelőzően. A tájékoztató melléklete az ún. egészségügyi nyilatkozat. A Tábor első napján a Szervező a Diákokat regisztrálja. A regisztráció során a Diák, illetve Törvényes Képviselője köteles átadni a Szervező képviselőjének a Törvényes Képviselő, illetve 14. életévét betöltött kiskorú esetén a Diák által is aláírt, a Diákra vonatkozó egészségügyi nyilatkozatot.

 1. A Diák a Tanfolyam illetve a Tábor ideje alatt a Szervező felügyelete alatt áll. A Törvényes Képviselő a Jelentkezési lapon köteles tájékoztatni a Szervezőt a Diákot érintő minden olyan körülményről, amely a biztonságos felügyeletét érintheti, így különösen, de nem kizárólagosan arról, ha a Diák:

(a) rendszeresen valamely gyógyszert szed, illetve ha a gyógyszer szedését ellenőrizni kell;

(b) valamely gyógyszerre, ételre, vagy más anyagra, állatra stb. allergiás;

(c) bizonyos tevékenységeket valamely okból nem folytathat, nem gyakorolhat;

(d) étel, illetve ital érzékenysége áll fenn;

(e) szervi, vagy pszichológiai okok miatt magatartási, viselkedési problémákkal küzd;

(f) a Tanfolyam illetve Tábor valamely programján, eseményén valamely okból nem vehet részt. A tájékoztatás elmulasztásából eredő valamennyi kárért és esetleges egyéb hátrányokért a Törvényes Képviselő a felelős. A Szervező a fenti adatokat a Szerződés teljesítése érdekében a Tábor befejező időpontjától számított 30 napig megőrzi.

 1. A Szervező és a képviseletében eljáró munkatársak a Tanfolyam illetve a Tábor ideje alatt a tőlük elvárható valamennyi intézkedést és cselekményt megteszik a Tanfolyam illetve Tábor biztonságos és jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása érdekében, továbbá az oktatási illetve szabadidős programok magas színvonalon történő megtartásáért.
 2. A Tanfolyam tanóráinak megtartása, az azokon való részvétel szabályai

8.1. A Tanfolyam tanórái általában szombaton kerülnek megtartásra, a kooplab.hu honlapon meghirdetett időpontokban.

8.2. Amennyiben a Diák a Tanfolyam valamely tanóráját valamely okból elmulasztja, úgy a tananyag pótlására a Szervező lehetőséget biztosít, melynek feltételeit az 5. pont szerinti tájékoztatóban közli. A Tanfolyami anyag pótlását a Szervező egy alkalommal köteles biztosítani.

 1. A Tábor megtartása, az azokon való részvétel szabályai

9.1. A Tábor pontos, naponta érvényes kezdési és befejezési időpontját a Szervező a www.kooplab.hu honlapon teszi közzé és az 5. pont szerinti tájékoztatóban közli a Törvényes Képviselővel. Ha a Törvényes Képviselő úgy rendelkezik, a 12 éven felüli Diák a Tábort önállóan hagyhatja el a Tábor napi idejének a végén. Egyéb esetben a Diákot kizárólag a Diák Törvényes Képviselője vagy a Jelentkezési lapon megjelölt egyéb személy viheti el a Táborból. Ez utóbbi esetben a Szervező – a Diák biztonsága érdekében – a Diákot elvivő személy személyazonosságát ellenőrizheti akként, hogy személyi igazolványát megtekinti és annak adatait összeveti a Jelentkezési lap adataival.

9.2. A Diák és Törvényes Képviselője tudomásul veszi, hogy a Diák saját felelősségére vesz részt a Tábor sport- és egyéb játékprogramjain

 1. Az Események helyszínén értékes tárgyak, készpénz megőrzésére nincs lehetőség, így azok biztonságáért a Szervező felelősséget nem vállal.
 2. A Tanfolyam részét képező online konzultációkon való részvétel szabályai

11.1. Jelen részvételi feltételek célja a diákok védelme, valamint a Tanfolyam hatékonyságának növelése. A Tanfolyami munka hatékonyságát támogató online konzultáción a részvétel nem kötelező. A konzultáción való részvétellel a Diák elfogadja, hogy betartja a részvételre vonatkozó szabályokat.

11.2. A Diák és a Törvényes képviselője kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja az alábbi magatartási szabályokat:

– megfelelő környezetben kell részt vennie a konzultáción,

– megfelelő öltözetben kell megjelennie,

– csak az tárgyalt témához illő és megfelelő tartalmat oszthat meg.

– nem használhatja a szolgáltatást vagy a szolgáltatás részeként nyújtott anyagokat törvénytelen vagy erkölcstelen tevékenységhez,

– nem oszthatja meg a konzultáció tartalmát harmadik személlyel,

– nem teheti közzé nyilvánosan a konzultációt, vagy azok anyagát.

.

 1. A Szerződés időtartama és felmondása

12.1. A jelen ÁSZF szerint létrejött Szerződés – ha a jelen ÁSZF alapján a Szerződés korábban nem szűnik meg – a Tanfolyam illetve Tábor befejező napját követő 30. (harmincadik) napig jön létre. A Szerződés megszűnése ellenére egyes jogok illetőleg kötelezettségek, azok jellegénél fogva, a Szerződés megszűnését követően továbbra is gyakorolhatók, illetőleg teljesítendők (pl. Felvételek felhasználása, ajánlatok, hírlevelek küldése).

12.2. A Szervező jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a Diák

(a) a Tanfolyam illetve a Tábor rendjét többször megsérti;

(b) a Tanfolyam illetve Tábor rendjét súlyosan megsérti;

(c) szándékosan kárt okoz;

(d) más Diákot kényszerít, fenyeget vagy bántalmaz.

Azonnali hatályú felmondás esetén a Törvényes Képviselő köteles a Diákot a Tanfolyamról vagy Táborból haladéktalanul elvinni. Azonnali hatályú felmondás esetén a Szervező a már kifizetett Díjat sem részben, sem egészben nem köteles visszatéríteni.

12.3. Tanfolyamra létrejött Szerződés megszűnésének speciális szabályai

12.3.1. A Szerződés Tanfolyam esetén minden további rendelkezés és nyilatkozat nélkül megszűnik, ha a Tanfolyami díj nem kerül a díjbekérőn szereplő határidőre, de legkésőbb a Tanfolyam kezdetét megelőző 10. napig kiegyenlítésre.

12.3.2. A Törvényes Képviselő a Tanfolyami Szerződést jogosult írásban felmondani indoklás nélkül a Tanfolyam kezdetét megelőző 7. napig. A befizetett Díj 100%-át a Szervező köteles visszatéríteni. Tanfolyam kezdete előtti 48 órán belüli lemondás esetén a részvételi díj 80%-át köteles a Szervező visszatéríteni. Törvényes képviselő dönthet úgy, hogy a Díj visszatérítése helyett a befizetett összeget egy más alkalommal megrendezett Tanfolyamon használja fel.

12.3.3. A Tanfolyam 4 Modult tartalmaz, amelyek négy egymást követő alkalommal kerülnek megszervezésre. A Modulokra külön-külön Moduljegy váltható, a Tanfolyam 4 Moduljára együttesen pedig kedvezményes Bérlet váltható. A kedvezményes Bérlet birtokában a Törvényes képviselő egy alkalommal írásban, indoklás nélkül lemondhatja a Tanfolyami részvételt. Ebben az esetben az adott alkalomra vonatkozó kedvezményes díjat a Szervező köteles 100%-ban megtéríteni. További alkalom lemondásakor az alkalomra vonatkozó kedvezményes díj 80%-át köteles a Szervező visszatéríteni. A Törvényes képviselő dönthet úgy, hogy a díj visszatérítés helyett a befizetett összeget más alkalommal használja fel.

12.3.4. A Szervező jogosult a Szerződés felmondására abban az esetben, ha valamely nem várt ok következtében egy adott Tanfolyam megszervezése meghiúsul. Ebben az esetben a Szervező a már befizetett Tanfolyami díjat köteles visszatéríteni, egyéb fizetés teljesítésére semmilyen jogcímen nem köteles.

12.4. Táborra létrejött Szerződés megszűnésének speciális szabályai

12.4.1. A Törvényes Képviselő a Szerződést bánatpénz fizetése mellett jogosult felmondani indokolás nélkül az alábbiak szerint:

(a) ha a felmondásra a Tábor kezdő időpontját megelőző tizedik napig kerül sor, úgy a bánatpénz összege a Részvételi díjelőleg 50%-a;

(b) ha a felmondásra a Tábor kezdő időpontját megelőző tíz napon belül kerül sor, úgy a bánatpénz összege a Részvételi Díjelőleg 100%-a

12.4.2. A Törvényes Képviselő igazolt, különösen indokolt esetben (pl. igazolt egészségügyi okból) jogosult a Szerződést felmondani és a Diákot a Táborból elvinni, mely esetben a Részvételi díj azon részének visszatérítésére tarthat igényt, mely arányos a Tábor teljes időtartamából a Diák elviteléig még el nem telt idővel.

12.4.3. A Szervező jogosult a Tábor valamennyi Szerződésének felmondására abban az esetben, ha valamely nem várt ok következtében a Tábor megrendezése meghiúsul. Ebben az esetben a Szervező kizárólag a már befizetett Részvételi díjakat (előlegeket) köteles visszatéríteni, egyéb fizetések teljesítésére semmilyen jogcímen nem köteles.

12.4.4. A Szerződés Tábor esetén minden további rendelkezés és nyilatkozat nélkül megszűnik, ha a Részvételi díj előlege, illetve a Részvételi díj előleggel nem fedezett része a díjbekérőben/számlában megállapított időpontig nem kerül megfizetésre, vagy annak megfizetése nem teljesítettnek tekintendő a jelen ÁSZF alapján, az esedékesség időpontját követő első munkanapon.

12.5. Amennyiben a Szervező a befizetett Díjat köteles részben vagy egészben visszatéríteni, úgy azt arra a bankszámlára utalással fizeti meg, amelyikről a Díj a Szervező részére történő megfizetése elutalásra került. A visszafizetendő Díjba a Szervező esetleges igénye beszámítható.

12.6. A Diák Törvényes Képviselője a Jelentkezési lap kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Szerződést a Törvényes Képviselő szűnteti meg, úgy a Szervező a Törvényes Képviselő Jelentkezési lapon megadott e-mail címére olyan megkeresést küldjön, melynek megválaszolása esetén a Törvényes Képviselő a Szervezőt tájékoztatja a Szerződés megszűnésének konkrét okáról.

 1. Károkozás, kártérítés

13.1. A Diák Törvényes Képviselője a Jelentkezési lap Szervező részére való megküldésével (lásd.: 2.4. pont) tudomásul veszi és vállalja, hogy a Diák helyett és nevében megtérít a károsultnak minden olyan kárt, mely a Diák a Tanfolyam illetve Tábor időtartama alatt tanúsított szerződésellenes vagy jogellenes magatartásából ered függetlenül attól, hogy egyébként a Törvényes Képviselő jogszabály alapján köteles-e az adott kárt megtéríteni. A Törvényes Képviselő részben vagy egészben mentesülhet a kártérítési kötelezettség alól, ha igazolja, hogy a károkozó magatartás a Szervező a Diák felügyelete ellátásával kapcsolatos valamely felróható magatartása vagy mulasztása miatt állt be. A Törvényes Képviselő ezen kártérítési kötelezettsége kiterjed minden, a Szervező, más Diák vagy bármely más harmadik (természetes v. jogi) személy oldalán bekövetkezett kárra.

13.2. A Diák károkozó magatartása esetén – amennyiben a károkozás körülményei ezt lehetővé teszik – a Szervező a lehető legrövidebb időn belül értesíti a Törvényes Képviselőt. A káreseményt a Szervező – amennyiben a károkozás körülményei ezt lehetővé teszik – jegyzőkönyvezi, melyet a Törvényes Képviselő is aláírhat.

13.3. A Szervező kizárólag azért felelős, hogy a Tanfolyamot illetve Tábort a jogszabályok, a jelen ÁSZF és a Szerződés rendelkezései figyelembevételével megfelelő gondossággal szervezi meg, bonyolítja le és a Diákok felügyeletét kellő gondossággal ellátja. Ennek megfelelően felel azokért a károkért, melyek oka közvetlenül valamely alkalmazandó jogszabály, a jelen ÁSZF, illetve a Szerződés valamely rendelkezésének szándékos vagy gondatlan megszegésére, vagy a kárt szenvedett Diák Jelentkezési lapja valamely rendelkezésének vagy adatának szándékos vagy gondatlan figyelmen kívül hagyására vagy azzal ellentétes magatartására vezethető vissza. Amennyiben a Szervező valamely magatartás miatt kártérítés fizetésére köteles, úgy kizárólag a közvetlenül okozott vagyoni károk megtérítésére köteles, így nem kötelezhető elmaradt haszon és sérelemdíj fizetésére.

 1. Nyilatkozatok

14.1. A Szervező a Diák, illetve a Törvényes Képviselője részére a Szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatait – ha a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik – a www.kooplab.hu honlapon feltüntetett e-mail címről, a Jelentkezési lapon a Törvényes Képviselő által megadott e-mail címre küldött, kézbesítés igazolással ellátott elektronikus üzenettel teljesíti.

14.2. A Törvényes Képviselő a Szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatait – ha a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik – a www.kooplab.hu honlap oldalán feltüntetett e-mail címre köteles küldeni a Jelentkezési lapon megadott e-mail címről küldött, kézbesítés igazolással ellátott elektronikus üzenet útján.

14.3. Felek elfogadják, hogy amennyiben az elektronikus üzenet megfelel a 11.1., illetve 11.2. pontban írt feltételeknek, úgy az a Szervező illetve a Törvényes Képviselő, továbbá 14. életévét betöltött Diák esetén a Diák írásbeli nyilatkozatát is tartalmazza.

 1. Az ÁSZF Hatálya, közzététele

15.1. A Jelen ÁSZF rendelkezései 2021. május hó 17. naptól hatályosak, az azt követően létrejött Szerződések tekintetében alkalmazandóak.

15.2. A jelen ÁSZF esetleges módosításáról a Szervező értesíti a Törvényes Képviselőt a módosítás hatályba lépését megelőző ötödik napon.

15.3. A jelen ÁSZF elérhető a www.kooplab.hu honlapon.

Kelt: Budapest, 2021. május 17.